Điều lệ hoạt động
Dự thảo Điều lệ hoạt động Câu lạc bộ doanh nhân
Cập nhật: Thứ năm, 25/6/2015 | 2:12:25 Chiều

 

 

 Dự thảo

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN HỌ ĐỒNG VIỆT NAM

 

CHƯƠNG I 
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

          

 Điều 1. Tên gọi

 Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Doanh nhân  Họ Đồng Việt Nam

Điều 2. Mục đích

Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đồng Việt Nam là tổ chức xã hội phi lợi nhuận, tập hợp các doanh nhân họ Đồng đang nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên toàn quốc.

 

CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam là một tổ chức tự nguyện với mục đích liên kết các hội viên, tạo điều kiện giao lưu học hỏi, diễn đàn trao đổi ý kiến của các doanh nhân nhằm xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh hiệu quả, vì sự phát triển vững mạnh của giới doanh nhân họ Đồng toàn quốc và sự thành đạt của mỗi doanh nhân hội viên.

 CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam là kênh trao đổi thông tin về các chủ trương, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế nói chung và của Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam.

CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam còn là kênh vận động các doanh nhân họ Đồng trên toàn quốc tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác từ thiện xã hội trên địa bàn toàn quốc.

Điều 3. Tôn chỉ

CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; hoạt động theo pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ họ Đồng Việt Nam. CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam chịu sự quản lý của họ Đồng Việt Nam.

Điều 4. Phạm vi hoạt động

CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam hoạt động trong phạm vi toàn quốc, Trụ sở của CLB Doanh nhân  họ Đồng Việt Nam đặt tại Thành phố Hà Nội.Trụ sở có thể được thay đổi theo quyết định của Ban Điều hành Câu lạc bộ. 

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 5. Nhiệm vụ của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam

 1/ Tạo môi trường thuận lợi để hội viên giao lưu, tìm hiểu thông tin; tìm kiếm đối tác, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh, đồng thời tạo mối quan hệ tốt trong xã hội. 

2/ Tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo nhằm hỗ trợ, tư vấn cho các hội viên, trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề liên quan đến đầu tư, pháp lý, kinh tế, kỹ thuật v.v. giúp hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.

3/ Tham gia đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 6. Quyền hạn của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam

1/ Hỗ trợ hội viên trong việc bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của các hội viên trước pháp luật và công luận.

2/ Tổ chức các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam;

3/ Xây dựng tổ chức Câu lạc bộ, phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Câu lạc bộ.

4/ Xây dựng và phát triển các mối quan hệ quốc tế với các cá nhân họ Đồng và tổ chức quốc tế, trong khu vực và các nước trên thế giới theo quy định của pháp luật.

5/ Được các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện trong việc thực hiện nhiệm vụ.

  

Chương III
HỘI VIÊN

 

Điều 7. Hội viên

1/ Hội viên chính thức: Công dân họ Đồng Việt Nam nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tán thành Điều lệ CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam, tự nguyện có đơn xin gia nhập Câu lạc bộ được Ban Điều hành CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam kết nạp làm hội viên chính thức của Câu lạc bộ.

2/ Hội viên liên kết:

a/ Đại diện các doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát triển của Câu lạc bộ, tán thành điều lệ Câu lạc bộ, thì được Ban Điều hành Câu lạc bộ xem xét, công nhận là hội viên liên kết.

b/ Công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của Câu lạc bộ, tán thành điều lệ Câu lạc bộ, tự nguyện xin vào Câu lạc bộ, được Ban Điều hành Câu lạc bộ xem xét, công nhận là hội viên liên kết.

3/ Hội viên danh dự: Công dân Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên của Câu lạc bộ nhưng có đóng góp đặc biệt trong việc thành lập và phát triển Câu lạc bộ, được Câu lạc bộ mời làm hội viên danh dự của Câu lạc bộ. 

 

Điều 8. Quyền lợi của hội viên chính thức

 

1/ Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và biểu quyết thông qua các quyết định, chủ trương và chương trình hoạt động của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam.

2/ Được tham gia đại hội, đề cử, ứng cử vào Ban Điều hành và các chức vụ khác của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam.

3/ Được đề xuất về những vấn đề phát triển Câu lạc bộ.

4/ Được yêu cầu Câu lạc bộ giúp đỡ trong phát triển kinh doanh, nâng cao kỹ năng, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế trong phạm vi khả năng của Câu lạc bộ.

5/ Được quyền ra khỏi CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam.

Điều 9. Nghĩa vụ của hội viên chính thức

1/ Chấp hành tốt pháp luật Việt Nam, chấp hành Điều lệ, các chủ trương và chương trình công tác của Ban Điều hành CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam.

2/ Tham gia đầy đủ các hoạt động, sinh hoạt của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh.

3/ Góp phần tuyên truyền quảng bá và vận động cho sự phát triển Câu lạc bộ.

4/ Đóng hội phí đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

 Điều 10. Quyền lợi của hội viên liên kết, hội viên danh dự

Hội viên liên kết , hội viên danh dự có tất cả các quyền của hội viên chính thức quy định tại điều 8, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Câu lạc bộ và không được bầu cử, ứng cử, vào Ban điều hành, Ban kiểm tra Câu lạc bộ. Hội viên liên kết có quyền được tham gia, ứng cử vào Ban Tư vấn Câu lạc bộ.

 

Điều 11. Nghĩa vụ của hội viên liên kết, hội viên danh dự

 

1/ Hội viên liên kết có tất cả các nghĩa vụ của hội viên chính thức quy định tại điều 9.

2/ Hội viên danh dự có tất cả các nghĩa vụ của hội viên chính thức quy định tại điều 9, trừ nghĩa vụ đóng hội phí.

 

Điều 12. Thủ tục gia nhập và chấm dứt quyền hội viên

1/ Thủ tục gia nhập Câu lạc bộ

Các cá nhân tự nguyện có đơn xin gia nhập Câu lạc bộ gửi đến Văn phòng Câu lạc bộ, được Ban Điều hành CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam xem xét và ra Quyết định công nhận hội viên. Hội viên được hưởng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ này kể từ ngày có Quyết định công nhận hội viên.

2/ Thủ tục chấm dứt quyền hội viên

a/ Hội viên tự nguyện xin rút ra khỏi Câu lạc bộ, cần gửi đơn cho Ban điều hành Câu lạc bộ.

b/ Hội viên bị khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng điều lệ Câu lạc bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của Câu lạc bộ.

c/ Hội viên khi không còn là lãnh đạo, quản lý trong các doanh nghiệp trừ trường hợp Ban điều hành Câu lạc bộ có quyết định khác.

Quyền và nghĩa vụ của hội viên chấm dứt sau khi Ban điều hành ra thông báo chấm dứt hiệu lực của Quyết định công nhận hội viên.

Ban điều hành Câu lạc bộ thông báo danh sách những hội viên đã ra khỏi Câu lạc bộ cho tất cả các hội viên khác biết.

Chương IV
NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH

Điều 13. Nguyên tắc

Hoạt động của Câu lạc bộ do Ban Điều hành chỉ đạo dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tập trung dân chủ, phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển hoạt động chung của Câu lạc bộ. 

Điều 14. Cơ cấu Tổ chức Câu lạc bộ gồm

 - Đại hội toàn thể hội viên.

- Ban Điều hành Câu lạc bộ.

- Ban Tư vấn Câu lạc bộ.

- Ban Kiểm tra Câu lạc bộ.

- Văn phòng Câu lạc bộ

 Điều 15. Đại hội toàn thể hội viên Câu lạc bộ 

Đại hội toàn thể hội viên CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ. Đại hội được tổ chức 3(ba) năm một lần.

Nội dung chủ yếu quyết định tại Đại hội:

1/ Thông qua báo cáo tổng kết chương trình công tác của Câu lạc bộ nhiệm kỳ qua và thảo luận, biểu quyết phương hướng hoạt động nhiệm kỳ đến.

2/ Bầu Ban Điều hành, Ban Kiểm tra của Câu lạc bộ.

3/ Thông qua Điều lệ hoặc sửa đổi Điều lệ

4/ Thảo luận, phê duyệt báo cáo tài chính và thông qua kế hoạch tài chính khóa mới của Câu lạc bộ.

Điều 16. Ban Điều hành Câu lạc bộ

1/ Ban Điều hành Câu lạc bộ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên Ban điều hành. Số lượng thành viên Ban Điều hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Điều hành Câu lạc bộ là 3(ba) năm.

 2/ Ban Điều hành làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; họp định kỳ 03 (ba) tháng một lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch hoặc của Thường trực Ban Điều hành.

 3/ Thường trực Ban Điều hành gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký; chịu trách nhiệm giải quyết công việc của Câu lạc bộ.

 4/ Giữa hai kỳ Đại hội, việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Ban Điều hành do Ban Điều hành quyết định.

5/ Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Điều hành:

a)  Tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội.

b)    Định kỳ kiểm điểm, đề ra chương trình công tác cụ thể hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ.

c)   Quyết định số lượng, tên gọi, chức năng của các tổ chức trực thuộc; bộ máy giúp việc của Ban Điều hành.

d)  Bầu và bãi miễn chức danh lãnh đạo của Câu lạc bộ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký.

e)Ban hành quy trình và quyết định kết nạp, khen thưởng, kỷ luật hội viên.

f)  Quy định và quyết định kinh phí hoạt động hàng năm.

g) Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội đại biểu hàng năm.

 Điều 17. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký

1/ Chủ tịch Câu lạc bộ có nhiệm vụ và quyền hạn:

a)     Đại diện pháp nhân của Câu lạc bộ trước pháp luật.

b)     Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị đại biểu và các quyết định của Ban Điều hành.

c)     Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Điều hành Câu lạc bộ.

d)     Chịu trách nhiệm trước Ban điều hành và toàn thể hội viên về các hoạt động của Câu lạc bộ.

2/ Các Phó Chủ tịch là người giúp việc cho Chủ tịch, được Chủ tịch phân công giải quyết từng vấn đề cụ thể và có thể được ủy quyền điều hành công việc của Ban điều hành khi Chủ tịch vắng mặt.

3/ Tổng thư ký:

- Là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Câu lạc bộ, chịu trách nhiệm trước Ban điều hành về hoạt động của Văn phòng Câu lạc bộ.

-      Xây dựng quy chế hoạt động của Văn phòng, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Câu lạc bộ trình Ban điều hành phê duyệt.

- Định kỳ báo cáo cho Ban điều hành các hoạt động của Câu lạc bộ.

-      Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Điều hành.

-      Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các hội viên.

-      Giúp việc Tổng thư ký có các Phó Tổng thư ký được Chủ tịch bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Tổng thư ký và được Thường trực Ban điều hành nhất trí thông qua.

Điều 18: Văn phòng Câu lạc bộ:

1/ Văn phòng Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Tổng Thư ký trình Ban Điều hành Câu lạc bộ phê duyệt.

2/ Các nhân viên của Văn phòng Câu lạc bộ được Tổng Thư ký bổ nhiệm.

3/ Kinh phí hoạt động của Văn phòng lấy từ nguồn thu của Câu lạc bộ, do Tổng Thư ký dự trù trình Ban điều hành Câu lạc bộ phê duyệt.

 

 Điều 19: Ban Tư vấn

  Ban Điều hành xem xét năng lực, khả năng đóng góp và mời một số hội viên hoặc một số cá nhân, tổ chức khác quan tâm đến hoạt động của Câu lạc bộ vào Ban Tư vấn Câu lạc bộ nhằm tham mưu, đề xuất ý kiến cho Ban Điều hành Câu lạc bộ trong việc duy trì và phát triển hoạt động của Câu lạc bộ. Số lượng thành viên Ban Tư vấn do Ban Điều hành quyết định.

Điều 20. Ban Kiểm tra

1/ Ban Kiểm tra do Đại hội toàn thể hội viên trực tiếp bầu ra. Số lượng thành viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

a)  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội.

b) Tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức, hoạt động của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam. Khi phát hiện sai phạm, Ban Kiểm tra kịp thời báo cáo Ban Điều hành đồng thời tiến hành giải quyết theo quy chế do Đại hội thông qua và theo quy định của pháp luật .

c)  Giữa hai kỳ Đại hội, việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Ban Kiểm tra do Thường trực Ban Điều hành quyết định.

 

Chương V
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 21. Nguồn thu của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam

1/ Hội phí và khoản đóng góp tự nguyện của hội viên; mức hội phí hằng năm do Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể hội viên Câu lạc bộ quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành Câu lạc bộ.

2/ Nguồn thu hợp pháp do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, tài trợ.

3/ Các khoản thu từ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của Câu lạc bộ và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Các khoản chi của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam

Được chi theo Quy chế tài chính của Câu lạc bộ như chi đảm bảo hoạt động của bộ máy Câu lạc bộ, chi hoạt động thông tin, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, báo chí, cơ sở vật chất kĩ thuật và các khoản chi hợp lý khác do Thường trực Ban Điều hành Câu lạc bộ quyết định.

Điều 23. Quản lý và sử dụng tài chính và tài sản

Câu lạc bộ có tài sản, tài chính độc lập. Việc quản lý và sử dụng tài sản, tài chính của Câu lạc bộ được thực hiện theo quy chế của Ban Điều hành Câu lạc bộ và theo quy định của Nhà nước trên nguyên tắc công khai, tiết kiệm, chí công vô tư. 

Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 Điều 24. Hội viên và các cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam sẽ được Ban Điều hành xem xét khen thưởng, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

 Điều 25. Hội viên CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của CLB Doanh nhân họ Đồng Việt Nam, làm ảnh hưởng đến danh dự và lợi ích của Câu lạc bộ, thì tùy theo mức độ vi phạm, Ban Điều hành xem xét xử lý với các hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc xóa tên khỏi danh sách hội viên.

 

Chương VII
GIẢI THỂ CÂU LẠC BỘ

Điều 26. Khi Câu lạc bộ tự giải thể, Thường trực Ban Điều hành Câu lạc bộ có nhiệm vụ thực hiện tất cả các quy định về việc giải thể Câu lạc bộ như nộp đơn đề nghị giải thể, lập Nghị quyết của Câu lạc bộ về việc giải thể, đồng thời phải quyết toán tất cả các khoản tài chính có liên quan đến Câu lạc bộ.

Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 27. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đồng Việt Nam phải được thông qua tại Đại hội Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đồng Việt Nam và phải được Chủ tịch Trưởng Ban liên lạc Họ Đồng Việt Nam phê duyệt mới có giá trị thực hiện.

 Điều 28. Thường trực Ban Điều hành có trách nhiệm hướng dẫn và triển khai thực hiện Điều lệ Câu lạc bộ tới các Hội viên.

 Điều 29. Điều lệ này gồm 8 Chương, 29 Điều đã được Đại hội Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đồng Việt Nam thông qua ngày  ...    tháng ...     năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền có Quyết định phê duyệt./.

 

    

   Các tin khác
   Tin mới
   Bài đọc nhiều nhất
BAN BIÊN TẬP:
Trưởng Ban liên lạc: GS. TS. Trung tướng Đồng Minh Tại
- Nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng
Phó Ban liên lạc TT: PGS.TS. Trung tướng Đồng Đại Lộc
- P. Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an
Tổng thư ký BLL: TS. Nhà báo Đồng Xuân Thụ
- Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
Trưởng ban Tuyên truyền: Nhà báo Đồng Mạnh Hùng
- Tổng biên tập Báo tiếng nói Việt Nam
Trưởng Ban tư liệu tộc phả: TS. Đồng Xuân Thành
P. Trưởng ban tư liệu tộc phả: Đồng Thị Hồng Hoàn
Quản trị trang điện tử: Đồng Khánh Toàn
     
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG:
TS. Nhà báo Đồng Xuân Thụ - Tổng thư ký BLL                    Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
Địa chỉ: 1401B, Cao ốc M3+M4, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại: 0913.220.939 - 097.4488.399 - Fax: 04.6266 1991
Email: hodongvietnam@gmail.com
Group Dòng họ Đồng Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/Hodongvietnam/
ictgroup.vn