Cụ tổ: Đồng Đắc An

Trưởng tộc: Đồng Đắc Bông

Địa chỉ: Làng Phú Hoà, huyện Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng

Chủ tịch Hội đồng Gia tộc: Đồng Đắc Huynh


Theo các cụ kể lại, cụ tổ từ phía bắc vào lập nghiệp tại làng Yến Nê, xã Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng (được 4 đời). Từ cụ đời thứ 5 chuyển sang lập nghiệp tại làng Phú Hoà, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng (15 đời), đời Vua Gia Long thứ 13 (1815).

Họ Đồng Đắc có 9 phái, 4 Chi, 19 đời. Tuy nhiên đến nay (2020) còn 2 phái 4 chi, với tổng 90 suất đinh.


Nhà thờ Tộc Đồng Đắc được xây dựng từ năm 1850 tại Làng Phú Hoà, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng, với diện tích gần 100m2 (đã trùng tu 3 lần). Gia phả đã được lập đến đời thứ 17.


Truyền thống khoa bảng của họ Đồng ở đây: Có 1 ông làm quan đời Vua Minh Mạng (có bằng khen; Thời Pháp thuộc có 2 ông đậu Tú Tài.

Thời đại Hồ Chí Minh: Có 2 Đại tá Quân đội; Bác sĩ, Kỹ sư, cử nhân có 9 người; Liệt sĩ: 10; Mẹ Việt Nam Anh hùng 2 người.


Đồng Đắc Bông