Theo các cụ truyền miệng lại, họ Đồng ở Đa Phước có nguồn gốc từ Thanh Hóa vào đây sinh sống và làm ăn khoảng 9 đời.

Tuy nhiên, cũng không biết từ khu vực nào của Thanh Hóa. Hiện nay số nhân khẩu có khoảng trên 100 người, sinh sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh dịch vụ.

Họ Đồng ở đây đã xây dựng nhà thờ. Đặc biệt, đã xây dựng được Bản quy ước xây dựng gia tộc văn hóa của dòng họ và đã được UBND Phường Hòa Khánh Bắc phê duyệt.


Đồng Văn Thanh

Trưởng tộc